Navigácia

Projekt Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier

 Kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry“ zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Navrhovaná trasa predpokladá spájanie regiónov, zlepšenie dostupnosti, sprístupnenie unikátnych miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, podporu rozvoja voľnočasových aktivít šetrných voči životnému prostrediu, zdravý životný štýl a aktívny oddych.

Cezhraničný značkový turistický produkt, ktorý vznikne vo výsledku postupnej realizácie strategického projektu Euroregiónu „Tatry“ prispeje k výhodnej cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráci; ekonomicky oživí mestá a obce nachádzajúce sa pri ceste a takisto miestne komunity a inštitúcie; prispeje k zníženiu turistickej záťaže v Tatrách; priblíži turistom historické a kultúrne dedičstvo regiónu; odhalí doteraz neznáme a pozabudnuté hodnoty prírody a krajiny na slovensko-poľskom pohraničí; umožní a bude popularizovať aktívne trávenie voľného času (pešo, na bicykli, na bežkách), atď.

Cesta okolo Tatier sa začala písať na X. Kongrese Zväzku Euroregión „Tatry“ dňa 05. 03. 2004 v Nowom Targu, kde sa prijalo Uznesenie iniciujúce projekt Historicko – kultúrno – prírodnej Cesty okolo Tatier.

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – I. etapa

I.etapa projektu bola realizovaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007– 2013 (Priorita 1: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, Oblasť podpory 1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra).

Partneri projektu: projekt spoločne pripravilo 13 partnerov – 9 slovenských a 4 poľskí.

Mestá: Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Trstená, obce: Hladovka, Huncovce, Liesek, Nižná, Suchá Hora, Vrbov, Gmina Czarny Dunajec – vedúci partner, Miasta Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ.

Termín realizácie projektu: február 2014 – november 2015

V rámci projektu vzniklo približne 100 km cyklistických trás s asfaltovým, alebo štrkovým povrchom, ktoré vedú cez historicko – kultúrne regióny Podhalia, Oravy,  Liptova a Spiša.

Najdlhší úsek cesty meria 35 km a prechádza na poľskej strane od Nowého Targu cez Czarny Dunajec, Podczerwone po štátnu hranicu a ďalej na slovenskej strane cez Suchú Horu, Hladovku a Liesek po mesto Trstená. Ďalšie úseky boli vybudované na Spiši (Vrbov – Kežmarok – Huncovce) a v Liptovskom Mikuláši. V zime budú vybudované cyklotrasy slúžiť ako bežkárske trasy. Investičné aktivity sa týkali realizácie cyklotrás, ktoré budú slúžiť predovšetkým cyklistom (oddychové zóny, informačné tabule, parkoviská).

Vzniklo 16 objektov obsluhy pre účastníkov cyklistických trás:

  • bezplatné parkovisko typu „park&bike“ v Czarnom Dunajci,
  • 1 rekreačné miesto –pri moste v Podczerwonem v Gmine Czarny Dunajec,
  • 3 oddychové miesta na hlavnej trase v Gmine Czarny Dunajec,
  • 6 oddychových miest na hlavnej trase na slovenskej strane (Suchá Hora, Hladovka, Liesek, Trstená),
  • 2 oddychové miesta v Liptovskom Mikuláši,
  • 2 oddychové miesta so samoobslužným servisným miestom v Gmine Nowy Targ na úseku Morawczyna – Pyzówka,
  • 1 oddychové miesto v Baligówce

a bolo vybudovaných a nainštalovaných 140 informačných tabúľ a smerových označení.

Celková výška projektu: 6 765 996,45 EUR z toho 5 751 096,98 EUR (85 %) ERDF

 

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa

Dňa 24. 11. 2016 v rámci uskutočnenej konferencie pod názvom Partnerstvo v spolupráci – Samosprávny rozmer medzinárodnej spolupráce na poľsko – slovenskom pohraničí, ktorú zorganizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r. o. v Nowom Targu, slávnostne podpísalo partnerskú zmluvu deväť poľských, slovenských samospráv a EZÚS TATRY.  Oficiálne sa tak  otvoril Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier, schválený v rámci Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Partneri projektu: na projekte spolupracuje 9 samospráv – 4 poľské (mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary) a 5 slovenských (mestá Kežmarok, Spišská Belá, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Trstená). Vedúcim partnerom a inštitúciou, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a riadenie projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktorého zakladateľmi sú na poľskej strane Zväzok Euroregión „Tatry“ so sídlom v Nowom Targu a na slovenskej strane Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku.

Termín realizácie: november 2016- október 2018

Vo vlajkovom projekte bude vybudovaných ďalších 60 km cyklistických trás a infraštruktúra pre cyklistov. Na poľskej strane bude chodník pokračovať od mesta Nowy Targ  na východ cez Gminu Szaflary, Gminu Nowy Targ, Gminu Łapsze Niżne až k hraničnému prechodu Kacwin – Veľká Franková. Rovnako na slovenskej strane bude dokončená hlavná trasa Cesty okolo Tatier a vznikne kompletný cyklistický úsek od hranice Chocholów – Suchá Hora na západ až po hranicu Kacwin – Veľká Franková na východe.

Na slovenskej strane budú partneri pokračovať vo výstavbe cyklistických trás od Ždiaru v smere na Tatranskú Kotlinu a Spišskú Belú, ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku vzniknú ďalšie úseky Cesty okolo Tatier v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. To znamená, že partneri doplnia a napoja jednotlivé úseky Cesty okolo Tatier, vybudované v predchádzajúcom období.

Všetky cyklistické trasy boli pripravené na samostatných cestách pre cyklistov, väčšinou s asfaltovým povrchom, ako je tomu na už existujúcej I. etape Cesty okolo Tatier. Tie umožnia bezpečnú jazdu na bicykli po pohraničí a spoznávanie miest s jedinečnými historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami.

Partneri projektu sa postarali aj o zabezpečenie doplnkovej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť cyklistom.  Vybuduje sa 15 odpočívadiel s vybavením, stojany na bicykle, samoobslužné servisné stojany. V Nowom Targu, v mieste spojenia I. a II. etapy Cesty okolo Tatier  pri železničnej stanici bude vybudované bezplatné parkovisko pre cyklistov typu „park and ride“. Investičné aktivity budú posilnené propagačnými a informačnými aktivitami o Ceste okolo Tatier, rôznymi udalosťami, publikáciami a pod.

ROZPOČET:

Celková výška projektu: 5 892 204,48 EUR, z toho 4 885 762,93 EUR (82,92 %) ERDF, 775 025,42 EUR – ŠR,  231 416,13 EUR – VZ slovenských partnerov

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

 

SÚVISIACE ODKAZY:

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/nova-cyklotrasa-sa-buduje/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/prebieha-vystavba-cyklotrasy-aj-na-useku-tatranska-kotlina-zdiar/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zacala-vystavba-cyklotrasy-medzi-kezmarkom-a-spisskou-belou/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/konal-sa-22-kongres-cezhranicneho-zvazku-euroregionu-tatry/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zacala-sa-realizacia-projektu-pod-nazvom-historicko-kulturno-prirodna-cesta-okolo-tatier/
https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/oznamenie-3196-wyp-o-vyhlaseni-vyzvy-na-predkladanie-ponuk/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/co-sa-mestu-podarilo-v-roku-2016-najma-v-oblasti-investicii/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zasadalo-europske-zoskupenie-uzemnej-spoluprace-tatry/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/vystavba-cyklotras-v-okoli-spisskej-belej-bude-pokracovat-v-roku-2017/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zasadala-rada-euroregionu-tatry/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zo-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-zo-dna-23-6-2016/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zo-zasadnutia-msz-dna-13-augusta-2015/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/projekt-historicko-kulturno-prirodna-cesta-okolo-tatier-2-etapa/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/sutaz-na-logo-cesty-okolo-tatier/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/sutaz-na-propagacny-slogan-cesty-okolo-tatier/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zacala-vystavba-cyklotrasy-medzi-kezmarkom-a-spisskou-belou/
http://www.cestaokolotatier.eu/
http://www.cestaokolotatier.eu/sk/spravy/vyber-logo-cesty-okolo-tatier
http://www.cestaokolotatier.eu/sk/spravy/vyber-propagacneho-sloganu-cesty-okolo-tatier
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/23-spolocny-kongres-slovensko-polskeho-cezhranicneho-zvazku-euroregion-tatry/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/kontrolny-den-na-stavbe-cyklotrasy-usek-v-strazkach-by-mal-byt-hotovy-do-konca-maja/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zacala-asfaltacia-cyklotrasy-v-strazkach/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/fotograficka-sutaz-foto-cyklisti-na-ceste-okolo-tatier/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/sutaz-foto-cyklisti-na-ceste-okolo-tatier-internetove-hlasovanie/
https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/ezus-tatry-ziskal-celoeuropske-ocenenie-vyboru-regionov/

 

Názov prílohy Odkaz
opis_projektov_cot Stiahnuť
szlak-woko-tatr-prezetntacja Stiahnuť
plakat Stiahnuť