Navigácia

Štatút mesta Spišská Belá

Štatút mesta je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta. Schvaľuje ho mestské zastupiteľstvo ako najvyšší „zákon“ mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Štatút mesta Spišská Belá upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva a cien mesta.

Názov prílohy Odkaz
Štatut mesta Spišská Belá Stiahnuť