Navigácia

Údržba nebytových priestorov

Nájomca nebytového priestoru znáša všetky opravy v nebytovom priestore súvisiace s jeho užívaním a obvyklé udržiavacie práce v nebytovom priestore si zabezpečí sám a na vlastné náklady.

Nájomca nebytového priestoru je povinný závady a poškodenia, ktoré v nebytovom priestore spôsobí sám, alebo tí, ktorým umožní prístup do predmetného nebytového priestoru, uhradí v plnej výške. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu.

Ohlásenie opravy/poruchy v nebytovom priestore

Nájomca sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu oznámi prenajímateľovi tie opravy v nebytovom priestore, ktoré je povinný zabezpečiť prenajímateľ. V opačnom prípade nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti.