Navigácia

Informačný materiál pre opatrovateľskú službu

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa
prílohy č. 3 zákona
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. zákona
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. zákona.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby s trvalým pobytom na území mesta Spišská
Belá a mestskej časti Strážky

Kontaktná osoba:  Mgr. Anna Sisková,  tel. 052/46 80 518

Názov prílohy Odkaz
manuál OpS Stiahnuť
Dotaznik-spokojnosti-Opatrovatelska-sluzba Stiahnuť