OCHRANA OVZDUŠIA

Ovzdušie je nevyhnutnou zložkou životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité mu venovať náležitú starostlivosť a ochranu.

znečisťovaniu ovzdušia dochádza prirodzeným spôsobom (požiare, erupcie sopiek, vznes jemných čiastočiek, napr. piesok a pod.) a ľudskou činnosťou. Podiel ľudskej činnosti na znečisťovaní je oveľa vyšší ako prirodzeným spôsobom. Trend zhoršovania stavu ovzdušia mal za následok, že sa pristúpilo k právnej ochrane ovzdušia, aby sa zabezpečila jeho dobrá kvalita a nedochádzalo k poškodzovaniu ľudského zdravia a životného prostredia.

Spaľovanie záhradného odpadu a vypaľovanie trávy je prísne zakázané. Spaľovaním dochádza k znečisťovaniu ovzdušia a lokálne môže prispieť k zhoršeniu dobrej kvality ovzdušia. Takýto odpad je možné len materiálne zhodnotiť, čo znamená využiť ho na kompostovanie.