Navigácia

Komunitné centrum (§ 24d, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)

a) poskytuje

1. základné sociálne poradenstvo,

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,

b) vykonáva preventívna aktivita,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

 

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

 

Mesto Spišská Belá je zriaďovateľom:

– Komunitného centra v Spišskej Belej, Tatranská 1445/33

Kontakt:  052/46 80 518