Navigácia

Komunitné centrum (§ 24d, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)

a) poskytuje

1. základné sociálne poradenstvo,

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,

b) vykonáva preventívna aktivita,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

 

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

 

Mesto Spišská Belá je zriaďovateľom:

– Komunitného centra v Spišskej Belej, Tatranská 1445/33

Odborný zamestnanec Komunitného centra: Mgr. Martina Živčáková, telefonický kontakt: 0905 535 639, e-mail: zivcakova@spisskabela.sk

 

Komunitné centrum poskytuje občanom v nepriaznivej sociálnej situácii na území mesta Spišská Belá služby od roku 2021. Jeho poslaním je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svojpomoc, sociálnu mobilitu, získanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Všetky služby poskytované Komunitným centrom sú BEZPLATNÉ.

Primárnou cieľovou skupinou komunitného centra sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny, ktoré majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či zamestnaniu sa. Sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci ďalší obyvatelia mesta. Okrem týchto cieľových skupín sú v komunitnom centre ďalšie špecifické cieľové skupiny vymedzené podľa veku, ku ktorým sú smerované aktivity centra:
1. deti predškolského veku (3-6 rokov);
2. deti počas plnenia povinnej školskej dochádzky (7-16 rokov);
3. mládež a mladí dospelí (16-21 rokov);
4. dospelí a rodiny;
5. seniori.

V Komunitnom centre je poskytované našim občanom základné sociálne poradenstvo, ktoré je vykonávané ambulantnou a terénnou formou, poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, záujmová činnosť, preventívne a vzdelávacie aktivity. Okrem toho sa v našom Komunitnom centre pravidelne stretáva skupina seniorov, mamičky s ťažko zdravotne postihnutými deťmi, mamičky s deťmi predškolského veku na programe Učenie pre život a svoj priestor tu nachádzajú aj vitálne dôchodkyne, ktoré si tu prichádzajú zacvičiť.

Od roku 2017 beží v našom meste úspešný projekt Beľan Beľanovi. Ak máte vo svojej domácnosti veci, ktoré už nepotrebujete, sú zachovalé a mohli by ešte niekomu veľmi dobre poslúžiť, napr. oblečenie, nábytok, školské pomôcky a pod., môžete vopred kontaktovať pracovníčku Komunitného centra, ktorá tento projekt koordinuje.

V prípade, že sa rozhodnete využiť služby Komunitného centra, neváhajte nás osobne navštíviť na Tatranskej ulici č. 1445/33 a to v pracovných dňoch nasledovne:

  • Pondelok:   8:00 – 15:00
  • Utorok:        8:00 – 15:00
  • Streda:         8:00 – 16:00
  • Štvrtok:       8:00 – 15:00
  • Piatok:         8:00 – 14:00

Obedná prestávka: pol hodiny v časovom rozmedzí medzi 11:30 -12:30 hod.

V prípade potreby môžete pracovníčku Komunitného centra Mgr. Martinu Živčákovú kontaktovať telefonicky, prípadne elektronicky na e-mailovej adrese.

 

Názov prílohy Odkaz
Prevadzkovy-poriadok-Komunitna-zahrada Stiahnuť
Dotaznik-spokojnosti-Komunitné centrum Stiahnuť