Navigácia

Evidencia domov a obyvateľov

Mgr. Anna Sisková
Funkcia: samostatný odborný referent na úseku evidencie obyvateľstva a evidencie budov

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. d. 5
tel. 052/46 80 518
e-mail: siskova@spisskabela.sk

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

 

ROZHODNUTIE O URČENÍ, ZMENE ALEBO ZRUŠENÍ SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

Mesto Spišská Belá v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení primátorom mesta ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

  • k určeniu súpisného a orientačného čísla: Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla – k vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné podať Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na mestskom úrade (prízemie, kanc. č. 1)
  • k zrušeniu súpisného a orientačného čísla: Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla – k vydaniu tohto rozhodnutia je potrebné vypísať Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na mestskom úrade (prízemie, kanc. č. 1).

Tabuľku so súpisným číslom: obstaráva na vlastné náklady mesto.
Tabuľku s orientačným číslom: obstaráva na vlastné náklady žiadateľ. Žiadateľ zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom na budove (stavbe).

POTREBNÉ DOKLADY:

  • žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (tlačivo)
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou / rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby, alebo čestné prehlásenie, ak budovy bola postavené pred rokom 1976 a teda nebola kolaudovaná
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva) – nie starší ako 3 mesiace s 8 € kolkom z katastra
  • geometrický plán /zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia/, ak došlo k zmene parcelného čísla pozemku, na ktorom s nachádza stavba (budova)


DOBA VYBAVENIA: do 30 dní

Správny poplatok: vydanie rozhodnutia – bez poplatku, úhrada nákladov na obstaranie tabuľky s orientačným číslom (za nadobúdaciu cenu)

Názov prílohy Odkaz
Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie súpisného čísla Stiahnuť
Určenie súpisného čísla z dôvodu prevodu vlastníctva poistenia stavby Stiahnuť
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla Stiahnuť
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla Stiahnuť