Navigácia

TRIEDENÝ ZBER

baner na stránku triedime.skTriedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a mesto je povinné vytvoriť podmienky na separovanie odpadu vytvorením vhodného systému.

Separovaný zber bol na území Mesta Spišská Belá zavedený v roku 2004.

Správne triedenie odpadov:

 • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
 • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
 • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
 • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
 • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou

 

 

Do modrých nádob vhadzujeme:
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Do žltých nádob vhadzujeme:
neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky a vrecká, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš, polystyrén.

Do zelených nádob vhadzujeme:
neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Do červených nádob vhadzujeme:
plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad, viacvrstvové kombinované materiály (nápojové obaly – Tetrapak).

V prípade, že ste zo svojho komunálneho odpadu odstránili všetky zložky triedeného zberu, zostane vám „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad a patrí do čierneho kontajnera.

 

Na uľahčenie sledovania harmonogramu zvozu triedeného odpadu slúži aj bezplatná mobilná aplikácia Mesta Spišská Belá dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android (odkaz na stiahnutie v Google Play) aj iOS (odkaz na stiahnutie v App Store).

V mobilnej aplikácii kliknete na položku Odpadové hospodárstvo >> v pravom hornom rohu ďalej kliknete na ikonku Nastavenia >> a ďalej postupujete podľa pokynov v aplikácii (zvolíte si Ulicu, pre ktorú chcete sledovať kalendár odvozu odpadu >> ďalej si zvolíte Sledované druhy odpadu >> a môžete si nastaviť aj Deň pripomienky a čas pripomienky odvozu odpadu). Potom sa vrátite šípkou späť v ľavom hornom rohu a vaše nastavenia sa automaticky uložia. Následne už vidíte v kalendári vyznačené všetky dátumy, kedy zber na vybranej ulici prebieha a označené farbou podľa toho, aký druh zvoleného odpadu sa vyváža.

Množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje vďaka obyvateľom, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu. Aby percento vytriedeného odpadu stále rástlo, pravidelne sa vytvárajú nové vzdelávacie materiály.

Vzdelávacie videá Čo kam patrí?
Do pozornosti vám dávame sériu videí „Čo kam patrí?“, kde sa v najnovších častiach venujeme triedeniu jednotlivých materiálov ako obaly z cigariet, z donášky, z ovocia, nápojových kartónov a postupne pribudnú aj ďalšie. Všetky vzdelávacie videá ENVI – PAK  nájdete tu.

Nová online hra o triedení odpadu
Online hru o triedení odpadu nájdete tu https://hra.triedime.sk/  Je určená nielen deťom, školákom, študentom, ale aj dospelým, ktorí sa radi hrajú a popri tom sa učia niečo nové, alebo si pripomenú zabudnuté. Online hra o triedení sa spustila len nedávno.

Vzdelávacie materiály ENVI – PAK na jednom mieste
Dvadsať rokov tvorí ENVI – PAK vzdelávacie materiály pre deti materských, základných aj stredných škôl, letáky, plagáty brožúry ako správne triediť  pre obyvateľov miest a obcí. Zasielajú sa aj vytlačené aj elektronicky samosprávam, rozdávajú sa na verejných podujatiach či na školeniach vo firmách. Sú dobrým podkladom pre všetky formy vzdelávania, ktoré ENVI – PAK pravidelne a celoročne vykonáva.

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj ďalších občanov vášho mesta:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale.
 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
 • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.