Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2/2023

o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

VZN 3/2022

Všeobecné záväzné nariadenie MESTA SPIŠSKÁ BELÁ č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č.…

VZN č. 2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej…