Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia

Tag – ROK

VZN 8/2019

VZN 8/2019

VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuť

VZN 7/2019

VZN 7/2019

VZN 72019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 72019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá Stiahnuť

VZN 6/2019

VZN 6/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 6_2019 Stiahnuť

VZN č. 5/2019

VZN č. 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014 a VZN č. 1/2017 Názov prílohy Odkaz VZN_5-2019 Stiahnuť VZN-Príloha_záv.časť_ÚPN...

VZN č. 4/2019

VZN č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby Názov prílohy Odkaz VZN-4-2019 Stiahnuť

VZN č. 3/2019

VZN č. 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2019 o poskytovaní príspevku na podporu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa Názov prílohy Odkaz VZN-3-2019 Stiahnuť

VZN č. 1/2019

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN...

VZN č. 3/2018

VZN č. 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2018, ktorým sa mení VZN č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN-3_2018-dane-a-poplatky Stiahnuť

VZN č. 2/2018

VZN č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN-2_2018 Stiahnuť

VZN č. 1/2018

VZN č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2018 zo dňa 12. apríla 2018 o určení názvu ulice „Južná“ v meste Spišská Belá – účinné od 1.5.2018 Názov prílohy Odkaz SKM_754e18042313100 Stiahnuť VZN-1-2018 Stiahnuť

VZN č. 8/2017

VZN č. 8/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2017 zo dňa 13.12.2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v meste Spišská Belá  – účinné...

VZN č.7/2017

VZN č.7/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Spišská Belá – účinné Názov prílohy Odkaz vzn 7 Stiahnuť

VZN č. 4/2017 – účinné

VZN č. 4/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2017 zo dňa 2.3.2017   o určení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá počas volebnej kampane VZN-4-2017 – účinné