Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej…

VZN č. 4/2020

VZN mesta Spišská Belá č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Spišská Belá

VZN 3/2020

VZN 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá