Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 4/2020

VZN mesta Spišská Belá č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Spišská Belá

VZN 3/2020

VZN 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

VZN 2/2020

VZN 2/2020 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v…

VZN 8/2019

VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady