Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 662

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Názov prílohy Odkaz
VZN 6_2022 Stiahnuť
Najnovšie články