Autor článku Veronika Kováčiková

Zámer odpredaja majetku

Oznámenie o zámere odpredať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa – Náučný chodník Belianske lúky.

VZN č. 2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej…

OVS Zimná 8

Mesto Spišská Belá vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Zimnej č. 8 v…

VZN č. 2/2022

Schválené všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v…

Návrh VZN č. 2/2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v…

Schválené VZN č. 8/2021

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2021 schválilo VZN č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta…

Schválené VZN č. 6/2021

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2021 schválilo návrh VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku…

Schválený rozpočet mesta na rok 2022

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, dňa 16. 12. 2021, schválilo uznesením č. 137/2021 predložený návrh rozpočtu Mesta na rok 2022.

Návrh VZN č. 8/2021

Mesto predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 7/2020 o…