Kategória: Úradná tabuľa

Návrh VZN mesta č. 3/2018 – na pripomienkovanie

Návrh VZN mesta č. 3/2018 – na pripomienkovanie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 3/2018 zo dňa ………2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v prílohe) Možnosť zaslať pripomienky v...

Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 2/2018

Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 2/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Spišská Belá číslo 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v meste Spišská Belá   (v prílohe) Možnosť zaslať pripomienky v...

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá Špecifikácia :             nájomný byt                          Slnečná 72,  Spišská Belá garsónka, na 2. podlaží     Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva Dátum zverejnenia oznámenia:                  31.10.2018    ...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na predmet zákazky: “Denné centrum Spišská Belá” , ktorá bude financovaná  rozpočtu verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu  (regionálny príspevok v rámci  Akčného plánu okresu Kežmarok) Názov prílohy Odkaz...