Kategória: Úradná tabuľa

Dôvodová správa k návrhu VZN 7/2019

Dôvodová správa k návrhu VZN 7/2019

Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2011 doplnené VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá...

Dôvodová správa k návrhu VZN 8/2019

Dôvodová správa k návrhu VZN 8/2019

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je nahradiť predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2014 doplnené VZN č. 8/2015, 3/2018 a 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto...

Oznámenia
X