Kategória: Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

Názov prílohy Odkaz Vyzva_na_predlozenie_ponuky-zverejnenie Stiahnuť Priloha_c.1-Informacia_o_metodike_na_vypracovanie_RNS Stiahnuť Priloha_c.2-Cenova_specifikacia_sluzieb Stiahnuť Priloha_c.3_Tranze_a_milniky_plnenia_zmluvy Stiahnuť Priloha_c.4-Navrh_na_plnenie_kriteria Stiahnuť Priloha_c.5_Zmluva_o_poskytnuti_sluzby- Stiahnuť Priloha_c.6-Cestne_vyhlasenie_§32_ods.1_f) Stiahnuť

Opatrenia na cudzom pozemku, ul. Štefánikova

Opatrenia na cudzom pozemku, ul. Štefánikova

Stavebník  Bytové spoločenstvo Štefánikova 3, Štefánikova 3, 059 01 Spišská Belá, v zastúpení predsedníčka spoločenstva Miroslava Kovalčíková (ďalej len „stavebník“), podal dňa 12.03.2019 na mesto Spišská Belá žiadosť o opatrení na cudzom pozemku pre vykonanie stavebných...

Záverečný účet mesta 2018

Záverečný účet mesta 2018

Názov prílohy Odkaz 1Záverečný účet mesta 2018 Stiahnuť 2Výročná správa 2018 Stiahnuť 3Príjmy 2018 Stiahnuť 4Výdavky 2018 Stiahnuť 5Výdavky 2018 bez RO Stiahnuť 6Programový rozpočet2018 Stiahnuť 7Audít2018 Stiahnuť

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá Špecifikácia :             nájomný byt                          Štefánikova 11,  Spišská Belá 1 izbový, na prízemí, nižšieho štandardu   Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom, že Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje tridsiatu deviatu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO....

Líniová stavba – Slovak Telekom s. r. o. – k. ú. Strážky

Líniová stavba – Slovak Telekom s. r. o. – k. ú. Strážky

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí  konania o zámere obnovy NKP Kaštieľ s areálom v Spišskej Belej-Strážkach, o zámere úpravy nehnuteľností v ochrannom pásme NKP v Spišskej Belej-Strážkach a zámere úpravy nehnuteľností v k. ú. Spišská Belá a Strážky podľa predloženej projektovej dokumentácie...

Oznámenia
X