Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere odpredať , prenajať pozemky

Oznámenie o zámere odpredať , prenajať  pozemky  a zriadiť vecné bremeno k pozemkom  v k.ú. Tatranská Lomnica Vlastník :  Mesto Spišská Belá Špecifikácia pozemku: …

Verejná obchodná súťaž

Mesto Spišská Belá vyhlasuje obchodnú verejná súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie zmluvy o nájme…