Navigácia

Údržba bytov

Ohlásenie opravy/poruchy v nájomnom byte

V prípade poruchy/opravy je nájomca  povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu tých opráv a údržbových prác v byte a v bytom dome, ktoré má znášať prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

Oznámenie sa podáva:

 • písomne v podateľni Mestského úradu vyplnením a podaním tlačiva ,, Ohlásenie opravy/poruchy v nájomnom byte“
 • telefonicky: 052/4580517
 • mailom: selep@spisskabela.sk

 

Aké opravy/ poruchy nahlasovať

 Všetky opravy a údržbové práce v byte zabezpečuje nájomca sám a na svoje náklady okrem tých opráv a údržby, ktoré znáša prenajímateľ a sú uvedené nižšie.

Nájomca neuhrádza náklady na opravy a obvyklé udržiavacie náklady, ak ich potreba vznikla pred uzavretím nájomnej zmluvy alebo ak vznikli ako dôsledok opráv, ktoré je povinný znášať prenajímateľ.

Prenajímateľ nájomného bytu (mesto) zabezpečuje na svoje náklady túto údržbu alebo opravy bytu a bytového domu:

 • Spoločné priestory bytového domu a ostatné časti bytového domu
 1. Oprava, údržba a revízie spoločných častí a zariadení domu
 2. Maľovanie spoločných priestorov spravidla každých 10 rokov
 3. Osvetlenie spoločných častí a zariadení domu
 4. Prenajímateľ zabezpečuje pravidelné (spravidla 1x ročne) preverovanie funkčnosti osvetlenia
 5. Montáž a výmena vodomerov periodicky spravidla každých 6 rokov
 6. Montáž a výmena pomerových meračov tepla periodicky spravidla každých 10 rokov
 7. Zabezpečovanie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie v bytoch a bytových domoch
 8. Oprava údržba technických zariadení bytového domu
 9. Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
 • Elektrické a plynové rozvody a zariadenia (kotle)
 1. Požiarne hydranty a ostatné protipožiarne prvky podľa platných noriem
 2. Bleskozvody
 3. Komíny
 4. Plynové a elektrické kotle a konvektory – oprava a údržba – pri každej jednotlivej oprave je spoluúčasť nájomcu vždy 40 EUR a len náklady nad sumu 40 EUR uhrádza prenajímateľ (ako rozdiel celkových nákladov a sumou 40 EUR)
 • Kuchynské, izbové a kúpeľňové pece (na tuhé palivá):
 1. Výmena zariadenia po dobe životnosti
 2. oprava a údržba pece – pri každej jednotlivej oprave je spoluúčasť nájomcu vždy 40 EUR a len náklady nad sumu 40 EUR uhrádza prenajímateľ (ako rozdiel celkových nákladov a sumou 40 EUR)
 • Plynové, elektrické sporáky a kombinované sporáky s elektrickou rúrou, plynové a elektrické ohrievače vody
 1. Výmena zariadení po dobe životnosti
 2. oprava a údržba sporákov a ohrievačov – pri každej jednotlivej oprave je spoluúčasť nájomcu vždy 40 EUR a len náklady nad sumu 40 EUR uhrádza prenajímateľ (ako rozdiel celkových nákladov a sumou 40 EUR)

Mesto Spišská Belá postupuje pri výkone údržby bytov v súlade so Smernicou Mesta Spišská Belá o hospodárení s fondom opráv bytového domu a o údržbe nájomných bytov vo vlastníctve mesta a v súlade s Domovým poriadkom Mesta Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
Smernica 2017 - údržba bytov Stiahnuť
Domový poriadok byty Stiahnuť
Ohlásenie opravy poruchy v nájomnom byte Stiahnuť
Žiadosť o povolenie výmeny rekonštrukcie Stiahnuť