Navigácia

Sociálne služby mesta

Každý z nás sa môže počas svojho života dostať do nepriaznivej sociálnej situácie, ktorú nie je schopný zvládnuť sám a potrebuje pomoc iných ľudí a súčasne zdroje informácií. Mnohí z nás nevedia, aké druhy a formy sociálnych služieb existujú. Nemajú vedomosť o ich nároku, ani kto ich v našom okolí poskytuje.

Podľa platnej legislatívy má každý z nás, kto sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii právo na pomoc, ak si nevie pomôcť sám a nevie mu pomôcť ani jeho rodina, či niekto blízky.

Určite je jednoduchšie žiť s vedomím, že existujú ľudia a inštitúcie, kde pomoc vedia poskytnúť. Systém sociálnej pomoci nie je jednoduchý, najmä pre staršieho alebo hendikepovaného človeka môže byť neprehľadný. To najdôležitejšie je však určite prvotné zorientovanie sa v systéme a nasmerovanie k najvhodnejšej sociálnej službe, ktorá uľahčí život klienta a jeho rodiny.

Všetci máme právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, o tom, kde sa aký druh služieb poskytuje, aby sa každý mohol sám rozhodnúť pre najvhodnejšiu alternatívu poskytovaných služieb.

Veríme, že zverejnené informácie prispejú k ľahšiemu riešeniu Vašich otázok a problémov.

 

POSTUP OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY:

– Zariadenie opatrovateľskej služby – pobytová forma sociálnej služby,
– Denný stacionár – ambulantná forma sociálnej služby,
– Opatrovateľská služba – terénna forma sociálnej služby,

 

 1. Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Spišská Belá, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v Spišskej Belej. 

Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti realizuje Oddelenie sociálnych vecí zdravotnú posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.

Zdravotná posudková činnosť je:

 • hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu

Zdravotnú  posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník, ktorý pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.  

 

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:

 • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
 • rodinného prostredia fyzickej osoby,
 • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a
 • odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II. a III. k zákonu o sociálnych službách.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,
 • návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy žiadateľa
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu ukončené. Predmetné právoplatné rozhodnutie občan prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“,

 

 1. Podanie „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

Ak má občan záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby, Dennom stacionári, o opatrovateľskú službu, podáva „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.  

Písomnú žiadosť spolu s prílohami občan doručí  oddeleniu sociálnych vecí Mestského úradu v Spišskej Belej.

 

Potrebné tlačivá sú zverejnené na webovej stránke Mesta Spišská Belá.

Ku každej žiadosti o sociálnu službu je potrebný aj súhlas na spracovanie osobných údajov“.

Názov prílohy Odkaz
súhlas na spracovanie osobných údajov Stiahnuť
Lekarsky-nález-na-účely-posúdenia-odkázanosti-na-sociálnu-službu Stiahnuť
Potvrdenie-o-bezinfekčnosti Stiahnuť
Vyhlásenie-o-majetku Stiahnuť
Výpoveď-zmluvy-o-poskytovaní-sociálnej-služby Stiahnuť
Žiadost_o_posudenie_odkazanosti_na_soc_službu Stiahnuť
Žiadosť-o-prerušenie-OS Stiahnuť
Žiadosť-o-uzatvorenie-zmluvy-o-poskytovaní-sociálnej-služby Stiahnuť
Žiadosť-o-zabezpečenie-poskytnutia-prepravnej-služby-s-prísl. Stiahnuť
Žiadosť-o-zmenu-opatrovateľky Stiahnuť
Žiadosť-o-zmenu-rozsahu-hodín-OS Stiahnuť
Žiadosť-o-preposúdenie-odkáznosti Stiahnuť
Vyhlásenie o platení úhrady na SS Stiahnuť
úhrada za úkony Stiahnuť
príspevok na dopravu Stiahnuť