Navigácia

Pomoc v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka podľa § 17 zákona č. 417/2016 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť výšku trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Názov prílohy Odkaz
Žiadosť o jednorazovú dávku a mimoriadnu dávku Stiahnuť