Navigácia

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Výkopové práce sú stavebné činnosti, ktoré zasahujú miestnu komunikáciu, chodník a verejnú zeleň, pričom ide najmä o:

 • opravy miestnych komunikácií
 • opravy podzemných vedení (elektrických, plynových, vodovodných, kanalizačných, telekomunikačných a pod.)
 • zriadenie nových podzemných vedení
 • havárie podzemných inžinierskych sietí

 

Výkopové práce sa členia na: plánované a havarijné.

Plánované výkopové práce možno vykonávať len na základe povolenia mesta formou rozhodnutia cestného správneho orgánu. Takémuto rozhodnutiu predchádza odsúhlasenie spôsobu prekopania mestom ako správcom miestnej komunikácie.
Súčasťou písomnej žiadosti o zvláštne užívanie miestnej komunikácie musí byť:

 • súhlas organizácií, ktoré sú správcami resp. vlastníkmi podzemných inžinierskych sietí
 • situačný náčrt umiestnenia resp. opravy inžinierskych sietí

 

Výkopové práce pri haváriách je potrebné ihneď telefonický ohlásiť na tel. č. 052/4680524 a písomnú žiadosť o povolenie výkopových prác je nutné predložiť do 3 dní na Mestský úrad.

Výkopové práce je žiadateľ povinný označiť a zabezpečiť dopravným značením podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok

Po ukončení výkopových prác a uvedení do pôvodného stavu je žiadateľ povinný prekopávku odovzdať v zmysle podmienok rozhodnutia.

Výkopové práce sa neodporúča vykonávať v zimnom období, najmä od 1. decembra do 1. marca.

 

Termín na vybavenie: 30 dní.

Správny poplatok upravený zo sumy 80 € Mestom Spišská Belá, ako príslušným správnym orgánom, vzhľadom na splnomocnenie v Sadzobníku správnych poplatkov nasledovne:

 • V prípade zásahu do miestnej komunikácie formou prekopania povrchu miestnej komunikácie z dôvodu umiestnenia inžinierskych sietí sa správny poplatok vyberie
 1. vo výške 30 €, ak ide o žiadateľa – fyzickú osobu,
 2. vo výške 60 €, ak ide o žiadateľa – právnickú osobu
 • Ak však ide o riešenie havarijného stavu napr. existujúcich podzemných inžinierskych vedení, pri ktorých je potrebné prekopanie miestnej komunikácie správny poplatok sa vyberie
 1. vo výške 10 €, ak ide o žiadateľa – fyzickú osobu,
 2. vo výške 30 €, ak ide o žiadateľa – právnickú osobu
 • V prípade zásahu do miestnej komunikácie formou pretláčania pod miestnou komunikáciou z dôvodu umiestnenia inžinierskych sietí sa správny poplatok vyberie
 1. Vo výške 10 €, ak ide o žiadateľa – fyzickú osobu,
 2. Vo výške 30 €, ak ide o žiadateľa – právnickú osobu
Názov prílohy Odkaz
Žiadosť odsúhlasenie spôsobu prekopania Stiahnuť
Žiadosť prekopávka zeleň Stiahnuť
Žiadosť zvláštne užívanie miestnej komunikácie Stiahnuť