Navigácia

MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Zariadenie, ktoré slúži na ohrev teplej vody a vykurovanie s príkonom < 0.3 MW, podľa legislatívy na úseku ochrany ovzdušia je malým stacionárnym zdrojom znečisťovania ovzdušia.

V prípade, ak inštalácia a prevádzkovanie takéhoto zariadenia je súčasťou realizácie stavby budovy, napr. rodinného domu, vyžaduje sa súhlas, ktorý vydá Mesto Spišská Belá na základe písomnej žiadosti. Súhlas sa vydáva formou záväzného stanoviska.

V prípade, ak sa plánuje len výmena takéhoto zariadenia, napr. výmena starého kotla za nový, alebo zmena súčasnej výšky komína, vyžaduje sa súhlas orgánu ochrany ovzdušia (ktorým je Mesto Spišská Belá) na základe písomnej žiadosti.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Názov prílohy Odkaz
Stavba MZZO - žiadosť Stiahnuť
Zmena MZZO - žiadosť Stiahnuť
Užívanie MZZO - žiadosť Stiahnuť