Navigácia

Denné centrum Strážky

Denné centrum Spišská Belá – Strážky so sídlom na  ul. Ladislava Medňanského 2711/3A je účelovým zariadením mesta Spišská Belá, ktoré je jeho zriaďovateľom. Denné centrum slúži najmä fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom. Priestory Denného sú využívané aj na aktivity miestnych spolkov a občanov – slúži ako kultúrno-spoločenské stredisko, miesto oddychu, zábavy a uspokojovania záujmových potrieb občanov (napr. spolková a klubová činnosť, záujmová činnosť, sociálne poradenstvo, rodinné podujatia – oslavy, svadobné hostiny, kary, spoločenské a pracovné stretnutia, prezentácie a pod.).

Denné centrum je umiestnené v jednopodlažnej prízemnej budove a pozostáva z chodby, dvoch kancelárií, kuchynky, toaliet, technickej miestnosti a najmä veľkej spoločenskej miestnosti, ktorá je primárne určená pre všetky aktivity. Spoločenská miestnosť je vybavená stolmi a stoličkami. Objekt je napojený na verejné inžinierske siete – vodovod a kanalizáciu, vykurovanie je elektrické. Kapacita Denného centra je 100 osôb a prístupné pre verejnosť je počas pracovných dní od 9:00 do 17:00 na základe schváleného harmonogramu aktivít.

Hlavným poslaním Denného centra je podnecovať a podporovať aktivity cieľových skupín osôb, začleňovať ich do života spoločnosti, aby sa predišlo ich sociálnej izolácii a vylúčeniu, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Prevádzkový poriadok vrátane sadzobníka poplatkov za výpožičku priestorov Denného centra a Zásady udržiavania poriadku a hygieny v kuchynke nájdete tu:

Názov prílohy Odkaz
Prevádzkový poriadok - DC Strážky Stiahnuť
DC-Strážky_Kuchynka Stiahnuť