Navigácia

VODNÁ STAVBA

Na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú prednostne určené podzemné vody. Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri zachovaní ich prednostného určenia.

Podzemnými vodami sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia (tzv. geotermálna voda). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Správny poplatok:

30€ pri podaní žiadosti o povolenie vodnej stavby
20€ pri podaní žiadosti o kolaudáciu vodnej stavby

Názov prílohy Odkaz
Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuť
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby Stiahnuť