Navigácia

Sociálne veci

Ing. Anna Mlaková
oddelenie sociálnych vecí

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č.1
tel. 052/46 80 518
e-mail: mlakova@spisskabela.sk

 

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

 

ČINNOSŤ V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ

Oblasť sociálno-právnej ochrany v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona SPO a SK“) plní úlohy vyplývajúce pre samosprávne orgány:

 • vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
 • organizuje výchovné/sociálne programy pre deti, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie,
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení, podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, pri úprave a obnove rodinných pomerov finančnou podporou,
 • poskytuje dieťaťu alebo osobe, ktorá sa stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia,
 • poskytuje informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej len „NRS“) a o subjektoch vykonávajúcich NRS,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately (ďalej len „ SPO a SK“) štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní,
 • poskytuje finančné prostriedky na tvorbu úspor pre dieťa,
 • poskytuje pomoc dieťaťu, plnoletej fyzickej osobe v naliehavých prípadoch, na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti,
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom SPO a SK pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov,
 • pripravuje podklady k zriadeniu zariadenia na účel výkonu opatrení SPO a SK,
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti, vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem sa stať pestúnom alebo osvojiteľom,
 • vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia SPO a SK,
 • plní ďalšie úlohy podľa zákona SPO a SK,
 • pri výkone SPO a SK spolupracuje s orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami a podobne,
 • sociálne šetrenia pre súdy v opatrovníckych veciach v prípadoch občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony ( kontrola dodržiavania súdom ustanovených povinností opatrovníka vo vzťahu k opatrovancovi).

 

Oblasť sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 413/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • v správnom konaní rozhoduje podľa citovaného zákona č. 417/2013 Z. z. a vnútorného predpisu mesta o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi a jednorazovej dávke sociálnej pomoci,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo pre občanov v hmotnej/sociálnej núdzi s trvalým pobytom na území mesta,
 • plní úlohy mesta vyplývajúce zo zákona č. 131/2010 Z. z. (zákon o pohrebníctve),
 • vypracováva správu o povesti občanov pre štátne inštitúcie,
 • zabezpečuje výkon inštitútu osobitného príjemcu v zmysle  citovaného zákona č. 417/2013 Z.z., zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa,
 • poskytuje nevyhnutnú okamžitú pomoc fyzickej osobe v jeho náhlej núdzi,
 • poskytuje dotáciu a zabezpečuje vyúčtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 • poskytuje dotáciu a zabezpečuje vyúčtovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle citovaného zákona o dotáciách,
 • vyhotovovanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre aktivačnú činnosť,
 • uzatváranie písomných dohôd o vykonávaní menších obecných služieb s obcou a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok,
 • administratívne/organizačne zabezpečuje vykonávanie aktivačnej činnosti,
 • vyhotovovanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekty realizované prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle platnej legislatívy.

 

 

Oblasť sociálnych služieb  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 • za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb na území mesta,
 • riadi a koordinuje činnosť zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytujúceho sociálne služby na území mesta,
 • v zmysle citovaného zákona č. 448/2008 Z. z. vypracováva komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
 • utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle citovaného zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku – z rozpočtu MPSVaR SR – pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Popradská 11, Spišská Belá v zmysle citovaného zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní,
 • v informačnom systéme samosprávy vedie evidenciu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre samosprávne orgány podľa citovaného zákona č. 448/2008 Z. z. v danej oblasti,
 • zabezpečenie kontaktu mesta vo vzťahu ku klubom dôchodcov (denným centrám)
 • poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby na území mesta v spolupráci s orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami a podobne,
 • spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi.

Oblasť opatrovateľskej služby a posudkových činností

 • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle prílohy č. 3 a prílohy č. 4 citovaného zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácom prostredí žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby vo svojom územnom obvode,
 • žiadateľom poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 • vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle citovaného zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • v zmysle uzavretej zmluvy o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s príslušným posudzujúcim zdravotným pracovníkom – lekárom (zákon č. 448/2008 Z. z.), priebežne kontroluje predložený zoznam posúdených žiadateľov o sociálnu službu vo svojom územnom obvode,
 • rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení denného stacionára a opatrovateľskej služby,
 • rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu a iných zmenách v súlade s platnou legislatívou,
 • vybavuje žiadosti fyzických osôb o bezodkladné umiestnenie v zariadení pre seniorov,
 • pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom sociálnej služby a mestom v zmysle citovaného zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • administratívne/organizačne zabezpečuje poskytovanie sociálnej – opatrovateľskej služby na území mesta v zmysle citovaného zákona č. 448/2008 Z.z. a iných platných právnych predpisov,
 • priebežne kontroluje úroveň poskytovania sociálnej – opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa,
 • vedie evidenciu rozhodnutí a prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služieb vo svojom územnom obvode,
 • vedie spisovú dokumentáciu prijímateľov sociálnej – opatrovateľskej služby vo svojom územnom obvode,
 • pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov, týkajúcich sa poskytovania opatrovateľskej služby,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 Z.z. na úseku poskytovania opatrovateľskej služby.

 

Prepravná služba

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu o nepriaznivom zdravotnom stave.

Občan je spravidla odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný
a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý občan alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia resp. nepriaznivého zdravotného stavu inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.

Prepravná služba ako sociálna služba sa poskytuje prioritne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pohybujúcej sa len prostredníctvom invalidného vozíka, pričom táto soba musí byť obyvateľom mesta (mať v meste trvalý pobyt). Z hľadiska účelu prepravy sa prioritne budú oprávnené osoby prepravovať do zdravotníckych a obdobných zariadení. Prepravná služba je zabezpečovaná 9-miestnym motorovým vozidlom špeciálne upraveným pre potreby prepravy osôb so zdravotným postihnutím – vozidlo je vybavené hydraulickou rampou pre naloženie invalidných vozíkov.

Pokiaľ ide o určenie výšky úhrady za túto sociálnu službu, bola navrhnutá po prieskume týchto úhrad v iných slovenských mestách. Navrhovaná výška úhrady je určená ako jedna z najnižších na Slovensku. Jej výška nepokryje celkové reálne náklady na túto prepravu, avšak ide o určitý typ sociálnej služby, kde sa predpokladá, že po úhrade časti nákladov prijímateľom bude zvyšná časť krytá z rozpočtu mesta.

Na poskytnutie prepravnej služby nie je právny nárok.
Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.30 od 15.30 hod. Výnimočne v odôvodnených prípadoch je možné prepravnú službu poskytnúť aj v inom čase, o čom rozhoduje jej prevádzkovateľ. Kontaktnou osobou v prípade záujmu je: Ing. Anna Mlaková, kancelária č. 1 (prízemie mestského úradu), tel.: 052/46 80 518 , email: mlakova@spisskabela.sk
Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Spišská Belá ale aj mimo jeho územia.
Prepravná služba na konkrétnu prepravu sa objednáva u prevádzkovateľa tejto služby minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod.
Prijímateľ služby je povinný zaplatiť úhradu za poskytnutú službu v nasledovnej výške:
a) 0,25 EUR za každý aj začatý kilometer uskutočnenej prepravy (začiatok jazdy sa počíta zo sídla poskytovateľa – Mestský úrad, Petzvalova 18, Spišská Belá).
b) 1,50 EUR za každú ďalšiu začatú hodinu státia (tzv. stojné), pričom čas jazdy sa do tohto čase nezapočítava (prvá hodina čakania sa neuhrádza).
Úhradu za prepravnú službu zaplatí prijímateľ služby priamou platbou vodičovi vozidla bezprostredne po ukončení jazdy a vodič odovzdá prijímateľovi služby doklad o tejto úhrade.

 

Rovnosť všetkých ľudí pred zákonom a zákaz diskriminácie je jednou zo základných zásad právneho štátu a je neodmysliteľnou súčasťou každého demokratického právneho poriadku. Rovnosť pred zákonom je základnou premisou každého právneho systému, ktorý uznáva ľudské práva a slobody.

Mesto Spišská Belá v nadväznosti na aplikáciu zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, pri vydaní bezplatného písomného vyjadrenia (§ 83 ods. 8)  o súlade žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s komunitným plánom sociálnych služieb mesta, určuje a zverejňuje kritériá dodržania princípov rovnakého zaobchádzania.

Podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), Mesto Spišská Belá svojim občanom garantuje dodržiavanie zásad rovnakého zaobchádzania, ktoré spočívajú v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Vychádzajúc z poznatkov aplikačnej praxe je relevantné uviesť nediskrimináciu subjektov, transparentnosť, hospodárnosť, efektívnosť a proporcionalitu z hľadiska potreby vyváženej úrovne poskytovaných sociálnych služieb.