Navigácia

Komunálny odpad

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Harmonogram vývozu tuhého komunálneho odpadu podľa ulíc:

Pondelok: Továrenská, Gen. L. Svobodu, Novomeského, Zimná, SNP, Hviezdoslavova, Petzvalova, Okružná, Kpt. Nálepku

Utorok: Moskovská, 1. mája, Krátka, Záhradná, Kúpeľná, Nová, Weberova, Greisingerova, Kaltskeinova, Vojtasova, Športová, Lipová, Agátová, Družstevná

Streda: Štefánikova, Slnečná, Partizánska, Letná, Osloboditeľov, Tatranská

Štvrtok: L. Medňanského, Popradská, M. Czobelovej, Nad kaštieľom, všetky sídliská.

Do čiernych nádob prosím nevhadzujte:

  • samostatne zbierané zložky KO – papier, plasty, sklo, kovy
  • biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene,
  • objemný odpad (nábytok, sedačky, dvere, podlahoviny – patria do zberného dvora),
  • horúci popol,
  • horľavý, výbušný odpad,
  • kamene, zeminu, stavebný odpad,
  • uhynuté zvieratá,
  • odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.