Mestská školská rada

Obecná školská rada je v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Funkčné obdobie obecnej školskej rady sú štyri roky.
V zmysle vyhlášky č. 291/2004. Z.z. sa obecná školská rada zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva môže byť zriadená obecná školská rada aj pri počte škôl a školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch školských obvodoch. Obecná školská rada plní funkciu rady školy ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená.

Členov obecnej školskej rady z kandidátov navrhnutých radami škôl v územnej pôsobnosti obce podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 291/2004 Z.z., z predsedov rád škôl a z riaditeľov škôl a školských zariadení zriadených na území obce zvolia predsedovia rád škôl vo voľbách tajným hlasovaním.

 

Obecná školská rada sa v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadruje:

 • k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce;
 • ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce;
 • k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu;
 • k materiálno-technickým podmienkam pre činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou;
 • k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce;
 • k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu;
 • k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce;
 • plní funkciu rady školy podľa uvedeného zákona pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená;

 

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie:

 • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení;
 • návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia, pridelených krajským školským úradom;
 • správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení;
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení;
 • koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení;
 • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení;
 • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov;
 • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom;

 

Zloženie a počet členov obecnej školskej rady

Obecná školská rada má 11 členov:

 • 4 zvolení zástupcovia z riaditeľov všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce;
 • 2 zvolení zástupcovia z rodičov žiakov všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce;
 • 3 zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce;
 • 2 delegovaní zástupcovia obce, pričom jej členom nemôže byť starosta obce (primátor mesta).

 

Členovia Mestskej školskej rady v Spišskej Belej na funkčné obdobie 2016-2020:

Zástupcovia riaditeľov škôl a školských zariadení:

 • Mgr. Anna Rothová
 • Mgr. Elena Stachová
 • Mgr. Alena Schurdaková
 • Mgr. Zuzana Kosturko

 

Predsedovia rád škôl a školských zariadení:

 • Mgr. Beáta Gotzmanová
 • Mgr. Dagmar Popovičová
 • Mgr. Jana Neupauerová

 

Rodičia žiakov škôl a školských zariadení:

 • Bc. Anna Pacigová
 • Renáta Kraváriková

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 • Jozef Kuna
 • Ing. Veronika Kováčiková

 

Legislatíva (právne minimum):

 • Vyhláška MŠ SR č.230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zmien a doplnkov zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 291/2004Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • Usmernenie MŠ SR zo 14. Apríla 2004 k príprave a realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení.
Názov prílohy Odkaz
Štatút mestskej školskej rady 2016-2020 Stiahnuť
Plán zasadnutí mestskej školskej rady 2018 Stiahnuť