Navigácia

Oddelenie životného prostredia

 

Mgr. Silvia Mačurová 
Funkcia: samostatný odborný referent – oddelenie životného prostredia

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, 1. poschodie, kancelária č. d. 8
tel. 052/46 80 524
e-mail: macurova@spisskabela.sk

Pracovná doba

hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

 

 • evidencia odpadov (komunálny odpad, separované zložky komunálneho odpadu, nakladanie s nebezpečným odpadom),
 • spracovanie a aktualizácia programu odpadového hospodárstva mesta a zabezpečenie jeho plnenia prostredníctvom spoločnosti, ktorá zabezpečuje pre mesto služby v odpadovom hospodárstve,
 • poskytovanie informácií držiteľom odpadu o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta,
 • riešenie problematiky nepovolených skládok odpadov,
 • vydávanie nevyhnutných opatrení vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina na jej ozdravenie, vydáva rozhodnutia na jej výrub,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • ošetrovanie (orezy) drevín,
 • vykonávanie štátneho dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí v rozsahu jeho pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • prijímanie hlásenia trvalého stanovišťa včiel,
 • povoľovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (stavba/zmena/užívanie),
 • evidencia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • vyrubovanie poplatkov od malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia),
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu,
 • povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studňa,
 • povolenia záberu verejného priestranstva (napr. dočasná stavba lešenia, skládky stavebného materiálu, umiestnenie veľkoobjemového kontajnera a pod.),
 • povolenia tzv. rozkopávok, resp. zvláštneho užívania miestnych komunikácií,
 • povoľovanie reklamných stavieb