Navigácia

OCHRANA DREVÍN

Zákon o ochrane prírody a krajiny ukladá vlastníkovi pozemku povinnosť starostlivosti o dreviny, ale aj orgánu ochrany prírody umožňuje, v prípade poškodenia alebo výskytu nákazy dreviny uložiť vlastníkovi pozemku, na ktorom poškodená drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na nápravu. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny, alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní.

Na výrub každej dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub krovitých porastov s výmerou nad 10 m², sa vyžaduje súhlas obce na ktorej území sa drevina, resp. krovité porasty nachádzajú.

Prílohou žiadosti musia byť nasledovné doklady, nie staršie ako 3 mesiace:

  • kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny
  • list vlastníctva pozemku na ktorom sa drevina rastie.

Podmienkou podania žiadosti je uhradenie správneho poplatku vo výške 10,00 € – fyzická osoba, 100,00 € – právnická osoba.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je priamo vlastník pozemku a po vyznačení dreviny určenej na výrub (nezmazateľným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu; krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne, vhodným nezameniteľným spôsobom).

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Orgán ochrany prírody (Mesto Spišská Belá) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa. Uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

  1. Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m², s výnimkou drevín rastúcich ako súčasť verejnej zelene, na cintorínoch alebo na území s druhým a tretím stupňom ochrany.
  2. Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Obnovou produkčných drevín sa rozumie výmena (výrub) ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia, za účelom výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných druhov.
  3. Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj suché stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.
  4.  Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, pričom ten, kto chce vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu.
  5. Na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub dreviny zakázaný.
  6. Ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody.
  7. Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Názov prílohy Odkaz
Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuť