Navigácia

Mestské nebytové priestory

Mesto Spišská Belá prenajíma nebytové priestory v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá.

 

Postup pridelenia nebytového priestoru:

Mesto Spišská Belá zverejní zámer o pridelení nebytového priestoru v lehote 15 dní pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí následne rozhoduje o spôsobe a podmienkach pridelenia nebytového priestoru.

 

Potrebné doklady:

  • žiadosť o pridelenie nebytového priestoru

 

Podanie žiadosti: poštou, osobne v podateľni MsÚ Spišská Belá na 1. poschodí

 

Poplatok: bez poplatku