Navigácia

Spoločný školský úrad

Sídlo spoločného Školského úradu v Spišskej Belej je na Petzvalovej ulici č. 18, 059 01 Spišská Belá na 1. poschodí budovy mestského úradu.

Odborný zamestnanec školského úradu:
PhDr. Edita Svocáková

Adresa:
Školský úrad Spišská Belá
Petzvalova 18
059 01 Spišská Belá

Telefón:
052/ 46 80 505

E-mail:
svocakova@spisskabela.sk

 

Obce ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré patria do spoločného školského úradu: Spišská Belá, Toporec, Holumnica, Podhorany, Krížová Ves , Slovenská Ves.

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa smernice č. 50/2013, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov je školským úradom obec, ktorá je zriaďovateľom základných škôl s celkovým počtom najmenej 1000 žiakov. Školský úrad ako  Spoločný školský úrad v Spišskej Belej vznikol k 1.9.2007 po dohode so starostami obcí Toporec, Holumnica, Podhorany, Krížová Ves , Slovenská Ves a primátorom mesta Spišská Belá.

Školský úrad pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, vykonáva štátnu správu v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve v   nasledovných činnostiach:

  1. výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
  2. kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
  3. vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované na základe a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi ministerstva a pokynmi odboru školstva ObÚ,
  4. poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.

 

Odkazy na webovské stránky škôl a školských zariadení, ktoré patria do Spoločného školského úradu v Spišskej Belej:

ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá
http://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/?

ZŠ, Štefánikova 19, Spišská Belá
https://zsstefsbela.edupage.org/

ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
https://zusspisskabela.edupage.org/

Materská škola, Mierová 1
http://www.msmierova.sk/sk/Contact.aspx

Centrum voľného času, Petzvalova 18, Spišská Belá
http://old.spisskabela.sk/start.php?id=podmenu&nm=37&loc=7_37

Základná škola Toporec, Školská 7/6, Toporec
http://www.zstoporec.edu.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=34

Materská škola Toporec
http://www.toporec.sk/fotogaleria/skoly/materska-skola/

Základná škola s materskou školou Holumnica, Holumnica 121
http://www.zsholumnica.sk/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Základná škola Podhorany, Podhorany 68
https://zspodhorany.edupage.org/?

Materská škola Podhorany
http://www.podhorany.sk/-materska-skola

Základná škola Krížová Ves, Krížová Ves 43
http://www.zskrizves.estranky.sk/fotoalbum/zakladna-skola-krizova-ves/

Materská škola Krížová Ves
http://www.krizovaves.sk/organizacie/materska-skola/

Základná škola s materskou školou  Slovenská Ves, Slovenská Ves 313
http://zssmsslovves.edupage.org/

Názov prílohy Odkaz
Zásady výberového konania na funkciu riaditeľa školy Stiahnuť
Zápis detí do ZŠ Stiahnuť
Prijímanie detí do MŠ Stiahnuť
Hodnotenie riaditeľa - VZOR-2018 Stiahnuť
Príspevok na školu v prírode Stiahnuť
Materská škola a školské prázdniny Stiahnuť
Príspevok na lyžiarsky kurz Stiahnuť