Navigácia

Mestské nájomné byty

Uchádzačom o prenajatie bytu, môže byť každý obyvateľ mesta Spišská Belá, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem
 • nemá záväzok voči mestu z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov; uvedené ustanovenie sa nemusí uplatniť, ak žiadateľ využíva inštitút osobitného príjemcu

 

Potrebné doklady:

 • žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

 

k žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu je potrebné doložiť:

 • potvrdenie žiadateľa a všetkých ostatných zárobkovo činných osôb, zahrnutých do žiadosti o výške priemerného čistého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok a súčasný príjem
 • potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní štátnych sociálnych dávok z predchádzajúci kalendárny rok (dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, a iné…)
 • kópia výmeru o poberaní starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok (platí aj pre osoby zahrnuté v žiadosti)
 • potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá žiadne záväzky voči mestu a že má zaplatený poplatok za komunálny odpad
 • kópia sobášneho listu, resp. vyhlásenie o spolužití
 • kópia právoplatného rozsudku o rozvode manželov

 

Lehota na vybavenie:

 • Pri zaradení žiadosti do zoznamu uchádzačov občan obdrží oznámenie o zápise do zoznamu uchádzačov o byt v meste Spišská Belá v lehote 30 dní.
 • Z uchádzačov evidovaných v zozname žiadateľov bytová komisia zostavuje širší a následne užší výber a navrhne Mestskému zastupiteľstvu nájomcu.
 • Bytová komisia postupuje v súlade s platným VZN mesta č. 4/2014

 

Podanie žiadostí: poštou, osobne v podateľni MsÚ Spišská Belá na 1. poschodí

Poplatok: bez poplatku

Poučenie: Každý žiadateľ, ktorého žiadosť bola zaevidovaná do zoznamu žiadateľov o mestský nájomný byt je povinný:

 • najneskôr do troch rokov aktualizovať žiadosť bez vyzvania
 • nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala.

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 189/1992 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami
 • Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, platný od 1.1.2011
 • Nepravdivé čestné prehlásenie §39 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zmien a doplnkov §21 ods. 1 písm. f) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

 

Podmienky na pridelenie bytu schválené Mestským zastupiteľstvom:

p.č. Ulica bytového domu Uzn č. zo dňa
1 Petzvalova 27/28 162/2003 18.9.2003
2 Družstevná 68/70 162/2003 18.9.2003
3 1. mája 44/46 76/2006 31.8.2006
4 1. mája 48/50 76/2006 31.8.2006
5 Slnečná 72 66/2010 2.6.2010
6 Štefánikova 42 107/2010 26.8.2010
7 Popradská 11 A/B 71/2012 21.6.2012
8 Zimná 08 133/2012 18.10.2012
9 Štefánikova 18 174/2013 29.10.2013
10 Zimná 46 137/2014 25.9.2014
Názov prílohy Odkaz
Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu Stiahnuť
Žiadosť o opakovaný nájom bytu Stiahnuť
Žiadosť o výmenu mestského nájomného bytu Stiahnuť
Výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom Stiahnuť
Aktualizácia žiadostí Stiahnuť