Navigácia

Miestny poplatok za rozvoj

Zverejnenie informácie o výške výnosu poplatku za rozvoj a o jeho použití

Mesto Spišská Belá v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj.

Výšku výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitie za predchádzajúci kalendárny rok zverejní  najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka.

Rok 2022

Výška výnosu 2 592,19 eur.
Použitie poplatku:
Na výstavbu miestnej komunikácie ul. Športová 2 592,19 eur.