OZNAMOVACIA POVINNOSŤ PRI PREVÁDZKOVANÍ MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA PODNIKATEĽMI

Podnikatelia majú mnohé zákonné povinnosti a jedna časť spektra takýchto povinností sa týka znečisťovania ovzdušia podnikateľskou činnosťou.

Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj. Za malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa považuje:

  • technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW (do 300 kW),
  • ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov (v pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja rozhoduje Okresný úrad v Kežmarku)
  • plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
  • skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
  • iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

 

Zjednodušene povedané, každý kto nejakou zo svojich podnikateľských činností znečisťuje ovzdušie (napr. aj vykuruje svoju prevádzku tuhým alebo plynným palivom), prevádzkuje vlastne malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Medzi povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia patrí napr.:

  • povinnosť umožniť prístup zamestnancom mesta na účel kontroly,
  • viesť prevádzkovú evidenciu,
  • neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu a dodržiavať technické požiadavky a podmienky,
  • oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

 

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje mesto. Nie každý, kto podá oznámenie automaticky platí aj poplatok. Mesto má vo Všeobecne záväznom nariadení  vytvorený aj systém tzv. oslobodenia od platenia poplatku (závisí to od množstva a druhu média).

Názov prílohy Odkaz
Oznamenie-udajov-na-urcenie-vysky-poplatku-za-MZZO Stiahnuť