Navigácia

Pohrebiská

Mesto Spišská Belá spravuje na svojom území dve verejné pohrebiská:

  • pohrebisko nachádzajúce sa na Družstevnej ulici na pozemkoch parc. č. 110, 128/1, 128/2, 128/3, 128/5, 128/6, k.ú. Spišská Belá, ktoré tvorí cintorín (hroby a hrobky), kolumbárium, a urnový háj,
  • pohrebisko v mestskej časti Strážky nachádzajúce sa na Medňanského ulici na pozemku parc. č. 25/1, k.ú. Strážky, ktoré tvorí cintorín (hroby a hrobky) a urnový háj.

Prevádzkovateľom oboch pohrebísk je Mesto Spišská Belá, na cintoríne v Spišskej Belej sa nachádza aj Dom nádeje (Dom smútku). Pohrebiská na území mesta slúžia na pochovávanie súčasných alebo bývalých obyvateľov mesta. Pochovanie iných osôb ako obyvateľov mesta môže v odôvodnených prípadoch povoliť primátora mesta. Obyvateľom mesta sa na účely tohto nariadenia rozumie ten, kto má alebo mal na území mesta trvalý pobyt.

Prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá upravujú Všeobecne záväzné nariadenia mesta Spišská Belá č. 2/2014 a 4/2015.

Správca cintorína: Richard Holzbar, tel.: 0905 575 800, e-mail: cintorin@spisskabela.sk

Otváracie hodiny Domu smútku v Spišskej Belej:
Pondelok: 7:30 – 12:00 hod. / 12:30-15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00 hod. / 12:30-15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 hod. / 12:30-16:30 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod. / 12:30-15:30 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod. / 12:30-14:30 hod.