Navigácia

REKLAMNÁ STAVBA

Reklamné stavby sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak.

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Reklamné stavby stavebný zákon definuje:

„Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Reklamné stavby sa na účely zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie.“

Pre umiestnenie reklamnej stavby na území mesta Spišská Belá je nutné povolenie Mesta Spišská Belá. Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou stavebného zákona rozlišuje aj spôsob ich povoľovania nasledovne:

 • ohlásením reklamnej stavby – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • stavebným povolením reklamnej stavby – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
 • stavebným povolením a následne kolaudačným rozhodnutím – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t. j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená fyzická alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku.

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri reklamných stavbách kde najväčšia informačná plocha má veľkosť do 1,2 m2 a je umiestňovaná na stĺp verejného osvetlenia avšak umiestnenie je možné len na základe povolenia vlastníka alebo správcu verejného osvetlenia a súhlasu dopravného inšpektorátu.

Lehota na vybavenie: 30 – 60 dní.

Správne poplatky:

 • ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m– 30 eur
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 – 60 eur
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 – 150 eur

Žiadosť o zmenu doby trvania:

 • reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 – 60 eur
 • reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 – 150 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 – 50 eur

 

Názov prílohy Odkaz
Ohlásenie - reklama Stiahnuť
Stavebné povolenie - reklama Stiahnuť
Kolaudácia - reklama Stiahnuť
Ohlásenie odstránenia - reklama Stiahnuť