Rozhodnutie o strategickom dokumente vydané v zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Poprad, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2016/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry“. Obstarávateľom je Mesto Vysoké Tatry, 062 01  Starý Smokovec.

Názov prílohy Odkaz
rozhodnutie-strategický-dokumnt-zmeny-a-doplnky-VT Stiahnuť
zverejnenie-rozhodnutia-strategický-dokument-zmeny-a-doplnky-VT Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...