Author: Paula Grivalská

Zimná údržba ciest a chodníkov

Mesto Spišská Belá dostáva v tomto období podnety a sťažnosti na zimnú údržbu ciest, chodníkov a parkovísk. Zimná údržba a jej samotný výkon sú zabezpečované v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon). Mesto pri...

Zber použitých batérií a akumulátorov

Zmluvný partner Mesta Spišská Belá, spoločnosť INSA s. r. o./MACH TRADE s. r. o., si týmto dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že odovzdaním použitých batérií a akumulátorov sa zamedzí úniku nebezpečných látok do prírody. Je...

Odvoz TKO v Strážkach počas 44. týždňa prebehne 02.11.2018

Odvoz TKO v Strážkach počas 44. týždňa prebehne 02.11.2018

Mesto Spišská Belá oznamuje obyvateľom mestskej časti Strážky, že vzhľadom na štátne sviatky v 44. týždni roku 2018, bude odvoz tuhého komunálneho odpadu koncom týždňa realizovaný prostredníctvom našej zberovej spoločnosti v zmenenom režime. Mestský podnik...

Dôležitosť správneho triedenia odpadu

Mesto Spišská Belá na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva zakúpilo a v júni 2018 umiestnilo polopodzemné kontajnery (ako pilotný projekt) na sídlisku na Mierovej ulici. Odvtedy sa výrazne zlepšil poriadok, čistota a hygiena okolo...