Author: Paula Grivalská

Informácia pre rodičov na OČR

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili, alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), na povinnosť zaslať do príslušnej pobočky čestné vyhlásenie. Na tento účel Sociálna...

Podpora rozvoja športu

Pred rokom požiadalo mesto Spišská Belá Úrad vlády Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Sumou 14 000 eur boli podporené dva naše projekty: Modernizácia atletickej dráhy v športovom...

Svetový deň vody

Od roku 1993 pripadá každoročne na 22. marca Svetový deň vody. Vyhlásený bol Organizáciou spojených národov. Tento deň ponúka príležitosť pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody a každý rok má vlastné posolstvo. Odkazom tohoto ročníka...

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední

V dôsledku súčasnej situácie viac ako kedykoľvek predtým oceňujeme prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby základné služby fungovali ďalej. Nemáme na mysli len zdravotnícky personál a dodávateľov potravín, ale aj tých, ktorí majú na starosti...

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy

Mesto Spišská Belá zabezpečuje okrem kompetencií samosprávy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, aj prenesený výkon štátnej správy. Ten spočíva vo vykonávaní kompetencií štátu, prenesených na samosprávu, ktorá je bližšie k občanovi. Výkon kompetencií...

Oznam – oddelenie životného prostredia

Oznam – oddelenie životného prostredia

Mesto Spišská Belá zabezpečuje v rámci preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pôsobnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a štátnej vodnej správy v súlade s príslušnými právnymi...

Oznam o činnosti vodárenských spoločností

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., oznamujú, že vzhľadom na prijaté epidemiologické usmernenia SR, budú až do odvolania pracovať v uzavretom režime. Vstup cudzích osôb do všetkých priestorov...

Jarné upratovanie – zrušené

Mesto Spišská Belá oznamuje svojim obyvateľom, že jarné upratovanie pozostávajúce zo zberu nebezpečných odpadov a zberu objemného odpadu, je v avizovanom termíne zrušené. O termíne náhradného jarného upratovania budeme včas informovať.

Oznam správcu pohrebísk

Z dôvodu prevencie a eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR – verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9. 3. 2020 a Nariadenia primátora mesta Spišská Belá zo dňa...

Oznam vysokohorskej chaty Plesnivec

Prevádzkovateľ vysokohorskej chaty Plesnivec, ktorá sa nachádza v závere Doliny Siedmich prameňov, v súlade s usmernením Ministerstva zdravotníctva SR vo veci vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku oznamuje, že uvedená chata bude až do odvolania...

Vývoj v oblasti produkcie odpadov

Množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktoré v našom meste vzniká, v minulom roku opäť o čosi stúplo. Nejde však o enormný nárast produkcie tohto druhu odpadu zneškodňovaného skládkovaním. K predpokladaným príčinám tejto tendencie určite patrí...

Jarné upratovanie 26.03., 27.-28.03.2020

V našom meste prebehne počas štvrtka 26.03.2020 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Oznam Centra voľného času

Centrum voľného času v Spišskej Belej v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a tiež v súlade s Nariadením primátora mesta Spišská Belá...

Aktuálne preventívne opatrenia

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR požiadala jednotlivé samosprávy o uplatňovanie preventívnych opatrení prijatých na zasadnutí ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. V zmysle uvedených opatrení a v zmysle Nariadenia primátora mesta...

Víťazi Fotosúťaže manželských príbehov kraja

Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh. Tretí februárový týždeň bol venovaný celosvetovej kampani na podporu manželstva – Národnému týždňu manželstva. Tento ročník vytvoril príležitosť pripomenúť si spoločnú...

Verejné žrebovanie o ceny mesta Spišská Belá

Súťaž o ihrisko Žihadielko je ukončená. Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke súťaže www.zihadielko.sk najneskôr 14.03.2020 o 12.00 hod. Mestu Spišská Belá sa vďaka vašim hlasom a vytrvalosti podarilo prebojovať na 15....

Oznámenia
X