Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce Slovenská Ves“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 7 územného plánu obce Slovenská Ves“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Obec Slovenská Ves, Slovenská Ves 50, 059 02  Slovenská Ves.

Text oznámenia je zverejnený na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-7-uzemneho-planu-obce-slovenska-ves

Názov prílohy Odkaz
informácia o zverejnení Stiahnuť
Oznámenie okresným úradom Stiahnuť
strategicky_dokument_text Stiahnuť
Najnovšie články