Úradná tabuľa
Počet zobrazení 884

Prijímanie detí do Materskej školy, Mierová 15, Spišská Belá

OZNÁMENIE

Prijímanie detí na nový šk. rok 2024/2025

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú prijímať:

od 01.05.2024 do 17.05.2024

  • v elektronickej forme ONLINE,  žiadosť je na webovej stránke https://msmierova.edupage.org od 1.5.2024 a v písomnej forme doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s podpismi oboch zákonných zástupcov;
  • alebo v písomnej forme, žiadosť je možné vytlačiť z webovej stránky https://msmierova.edupage.org , ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a podpisy  oboch zákonných zástupcov;

Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy,  s podpismi obidvoch zákonných zástupcov, potvrdením lekára o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu s povinným údajom o očkovaní  a kópiu rodného listu je potrebné:

  • poslať poštou;
  • alebo vhodiť do schránky na adresu: Materská škola, Mierová 636/15, 059 01 Spišská Belá;
  • alebo doniesť osobne do materskej školy v pracovných dňoch od 01.05.2024 – 17.05.2024, v čase od 6:00 – 16:00 hod.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti  vo veku od 3 do 5 rokov.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Podmienky pre prijatie (zákonom stanovené a ostatné podmienky

  • dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku do 31. augusta 2024, a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné;
  • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;
  • dieťa, ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta 2024;
  • deti, prednostne s trvalým pobytom v Spišskej Belej, spôsobilé navštevovať materskú školu, spĺňajúce stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti;
  • výnimočne možno prijať do materskej školy dieťa od 2 rokov veku dieťaťa, ak sú vytvorené vhodné kapacitné, personálne,  materiálne podmienky a preukázateľne nedokážu zákonní zástupcovia zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa;

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude vydané najneskôr do 30. 06. 2024.

Mgr. Pavla Malinová –  riaditeľka MŠ

V Spišskej Belej dňa 26.04.2024

Najnovšie články