Úradná tabuľa
Počet zobrazení 101

Výzva na voľby členov rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20; ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19; MŠ, Mierová 1; ZUŠ L. Mednyánszkeho, Zimná 12; CVČ, Zimná 47 zverejňuje výzvu na voľby členov rady školy pri jednotlivých školách a školských zariadeniach, ktoré sa vykonajú v súlade s § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. v platnom znení, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  .

Výzvy-voľby RŠ_ zverejnenie

Najnovšie články