Úradná tabuľa

Dražba

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Predmet dražby: Rodinný dom so súp. č. 890 na ul. Osloboditeľov…

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi hovorí jasnou rečou – vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané.…

Zemiansky dvor

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje podľa § 23 ods.…