Stavebné povolenie – I1.07 Prekládka jestvujúceho VN vedenia, Zemiansky dvor Šarpanec

Stavebník Zemiansky dvor Šarpanec, s. r. o., Ždiar 169, 059 55 Ždiar v zastúpení spoločnosťou JANJU, spol. s r. o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, IČO 36 490512 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 18.07.2018 žiadosť vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „I1.07 Prekládka jestvujúceho VN vedenia“, ktorá je súčasťou hlavnej stavby „Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá, na pozemkoch KN-C parc. č. 20204, 20206, 20122 a 20225 k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie dňa 17.01.2017 pod č. j.  335/2016/3 – NK, GCH.

Názov prílohy Odkaz
Verejna_vyhlaska_Prekladka_VN_vedenia_Zemiansky_dvor_Sarpanec Stiahnuť
E01-sit Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...