Author: Mária Grichová

Plánujeme 4. zmenu územného plánu

Mesto Spišská Belá v najbližšej dobe plánuje prípravu 4. zmien a doplnkov územného plánu. Vaše žiadosti o zmenu v územnom pláne môžete podávať v pracovných dňoch u p. Ing. Kleinovej (tel. č. 052/4680 512,...

Prebiehajúce zemné práce v Spišskej Belej

Na  Mierovej ulici v súčasnosti prebiehajú zemné práce, ktoré realizuje a zodpovedá za ne firma HGdata, s. r. o. Zemné práce súvisia s realizáciu líniovej stavby „Optická sieť HGdata, Spišská Belá – dátové telekomunikačné...

Opatrenia na cudzom pozemku, ul. Štefánikova

Opatrenia na cudzom pozemku, ul. Štefánikova

Stavebník  Bytové spoločenstvo Štefánikova 3, Štefánikova 3, 059 01 Spišská Belá, v zastúpení predsedníčka spoločenstva Miroslava Kovalčíková (ďalej len „stavebník“), podal dňa 12.03.2019 na mesto Spišská Belá žiadosť o opatrení na cudzom pozemku pre vykonanie stavebných...

Líniová stavba – Slovak Telekom s. r. o. – k. ú. Strážky

Líniová stavba – Slovak Telekom s. r. o. – k. ú. Strážky

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí  konania o zámere obnovy NKP Kaštieľ s areálom v Spišskej Belej-Strážkach, o zámere úpravy nehnuteľností v ochrannom pásme NKP v Spišskej Belej-Strážkach a zámere úpravy nehnuteľností v k. ú. Spišská Belá a Strážky podľa predloženej projektovej dokumentácie...

Vernisáž “Revitalizácia námestia v Spišskej Belej”

V priestoroch zasadačky mestského úradu sa dňa 20.09.2018 o 17:00 hodine uskutočnila historicky prvá urbanisticko – architektonická vernisáž ideovej súťaže “Revitalalizácia námestia v Spišskej Belej”. Široká verejnosť ako aj samotní súťažiaci mali možnosť oboznámiť...

Oznámenia
X