Stavebné povolenie – Závesný balkón BD Družstevná 66

Stavebník Ing. Mária Kušmíreková, rod. Hadidomová a Jozef Kušmírek, obaja trvale bytom Osloboditeľov 23, 059 01 Spišská Belá (ďalej len „stavebník“) podali dňa 22.10.2018 návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Závesný balkón pre byt č. 11 bytového domu Družstevná 66 v Spišskej Belej“ na pozemku s par. č. 43/2 v k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Stavebné povolenie - závesný balkón Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X