Zmena projektovej dokumentácie – Polyfunkčné apartmánové domy IBV Okružná ulica

Oznámenie o zmene projektovej dokumentácie v územnom konaní

 

Navrhovateľ spoločnosť PVE, s. r. o., so sídlom Moskovská 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 368 06293, (ďalej len „navrhovateľ“), podala dňa 17.07.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčné apartmánové domy IBV Okružná ulica – Spišská Belá“, na pozemkoch parc. KN-C č. 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 8585/18, 8551/15 a 8551/19 v katastrálnom území Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a  podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil dňa 24.07.2019 pod č. j. 338/2019/2 GCH začatie územného konania účastníkom konania, ktorým toto postavenie podľa § 34 prináleží a príslušným dotknutým orgánom. Stavebný úrad zároveň podľa § § 36 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie tohto návrhu, ktoré sa uskutoční

 

26. augusta 2019 (pondelok) o 10:00 hod.

 

so stretnutím na Mestskom úrade Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, na prízemí vo veľkej zasadačke.

Stručný popis navrhovanej stavby podľa novej predloženej projektovej dokumentácie, ktorá bola predložená stavebnému úradu dňa 06.08.2019:

Zmena projektovej dokumentácie sa týka zmeny počtu nadzemných podlaží a to:

V rámci projektu pre územné konanie sú riešené 3 polyfunkčné apartmánové domy bez podpivničenia s 3 nadzemnými podlažiami, ktoré budú zastrešené plytkou pultovou strechou. Na prízemí sa nachádzajú priestory prevádzok a na 2.NP a 3.NP apartmánové byty.

 

Zvyšok znenia oznámenia o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania zo dňa 24.07.2019 pod č. j. 338/2019/2 GCH ostáva bezo zmeny.

Názov prílohy Odkaz
Pohľady - nové Stiahnuť
Situácia osadenia stavieb Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X