Opatrenia na cudzom pozemku, ul. Štefánikova

Stavebník  Bytové spoločenstvo Štefánikova 3, Štefánikova 3, 059 01 Spišská Belá, v zastúpení predsedníčka spoločenstva Miroslava Kovalčíková (ďalej len „stavebník“), podal dňa 12.03.2019 na mesto Spišská Belá žiadosť o opatrení na cudzom pozemku pre vykonanie stavebných úprav „Úprava fasády bytového domu Štefánikova č. 89/3 v Spišskej Belej“, ktorý sa nachádza na pozemku KN-C parc. č. 609/1 v katastrálnom území Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Nakoľko sú vlastníci susedného pozemku, z ktorého sa majú vykonávať stavebné úpravy fasády, v dedičskom konaní, pre stavebný úrad sú účastníci konania neznámi, bude mať toto oznámenie povahu verejnej vyhlášky.

Názov prílohy Odkaz
Opatrenia na cudzom pozemku Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X