Verejná vyhláška – Územné konanie o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_KK_SPIŠSKÁ BELÁ_STRÁŽKY“ (optická sieť Strážky)

Navrhovateľ SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou Optomont s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, ktorú zastupuje Avin Kurišová, Liptovské Revúce 453, 034 74 Liptovské Revúce (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 21.05.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_KK_SPIŠSKÁ BELÁ_STRÁŽKY“ v katastrálnom území Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e20060212100 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X