Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie – Polyfunkčné apartmánové domy

Navrhovateľ spoločnosť PVE, s. r. o., so sídlom Moskovská 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 368 06293, (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 17.07.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčné apartmánové domy IBV Okružná ulica – Spišská Belá“, na pozemkoch parc. KN-C č. 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 8585/18, 8551/15 a 8551/19 v katastrálnom území Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení  s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdilo predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39b stavebného zákona vydal rozhodnutie o využívaní územia a v súlade s § 39b ods. 5 stavebného zákona sa rozhodnutie o využívaní územia zlučuje s rozhodnutím o umiestnení stavby a podľa § 39 a § 39a stavebného zákona vydal rozhodnutie o umiestnení stavby

 „Polyfunkčné apartmánové domy IBV Okružná ulica – Spišská Belá“, na pozemkoch parc. KN-C č. 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 8585/18, 8551/15 a 8551/19 v katastrálnom území Spišská Belá tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a navrhnuté v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Marek Šatanek, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4457*A*1.

Názov prílohy Odkaz
Situácia Stiahnuť
Územné rozhodnutie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X