Prebiehajúce zemné práce v Spišskej Belej

Na  Mierovej ulici v súčasnosti prebiehajú zemné práce, ktoré realizuje a zodpovedá za ne firma HGdata, s. r. o. Zemné práce súvisia s realizáciu líniovej stavby „Optická sieť HGdata, Spišská Belá – dátové telekomunikačné rozvody a miestne komunikačné siete“ a  sú realizované použitím modernej technológie riadeného mikrotunelovania. Táto technológia umožňuje realizovať ,,vrty”, ak sú na to vhodné podmienky, až do dĺžky viac ako 200 m, a tým sa výrazne práca urýchľuje a zároveň dochádza k minimalizovaniu vplyvu na životné prostredie.

V priebehu mesiacov marec a apríl došlo k budovaniu vnútorných rozvodov na Mierovej ulici č. 1-11, kde má spoločnosť už dnes spustené služby na optickej FTTH sieti. V týchto objektoch je dostupné najrýchlejšie internetové pripojenie na slovenskom trhu 1Gbps, digitálna TV s viac ako 200 kanálmi, bezplatným TV archívom, video požičovňou, TV do mobilu, tabletu, PC. Spoločnosť HGdata, s. r. o. umožňuje aj odkúpenie viazanosti od predchádzajúceho poskytovateľa telekomunikačných služieb a možnosť využívať moderné služby ihneď.

Do konca mája by mali byť spustené služby pre bytové domy a priľahlé rodinné domy na celej Mierovej ulici a Ulici 1. mája. Počas tohto mesiaca budú prebiehať zemné práce na Družstevnej ulici a následne dôjde k budovaniu vnútorných rozvodov bytových domov. Služby pre všetky uvedené ulice a niektoré rodinné domy na týchto uliciach sa plánujú spustiť najneskôr do konca júna 2019.

Na Mierovej ulici, v závislosti od počasia, sa budú počas budúceho týždňa realizovať výkopové práce zo zadnej strany bloku bytových domov a následne sa bude realizovať mikrotunel popod cestu 1. triedy I/66 (KK-SL) tak, aby sa spoločnosť s technológiou dostala na Družstevnú ulicu.

Tento rok je v pláne zrealizovať optickú sieť pre ulice: Mierová, 1. mája a Družstevná. Prípadná ďalšia realizácia rozvodov v rámci tohto roku bude v súlade s časovým harmonogramom a investičným zámerom (nové verejné osvetlenie, úprava chodníkov – napr. dokončenie Zimnej ul. a L. Novomeského a pod.) mesta Spišská Belá alebo inej spoločnosti, ktorá by mala v pláne realizovať líniové stavby v našom meste.

Názov prílohy Odkaz
Mapa sirsich vztahov_Telekom Stiahnuť
Mierova_3 Stiahnuť
Mierova_2 Stiahnuť
Mierova_1 Stiahnuť
Mierova_HG_Data Stiahnuť
Situacia_HG_Data Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X