Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Verejné prerokovanie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá zabezpečuje podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obstarávanie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá. Mesto má schválený Územný plán mesta (ÚPN-O) v roku 2008, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov v roku 2014, 2017 a v roku 2019. Vzhľadom na to, že vznikla potreba upraviť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja prevažne v zastavanej časti územia, mesto sa rozhodlo zabezpečiť aktualizáciu ÚPN-O obstaraním Zmien a doplnkov č. 4.

V zmysle § 31 ods. 2 a § 22 stavebného zákona mesto Spišská Belá oznamuje občanom, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v katastrálnom území mesta začatie prerokovania návrhu tejto územnoplánovacej dokumentácie dňom 23.06.2020.

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Spišská Belá s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa 06. júla 2020 (pondelok) o 16:00 hod. v budove Mestského úradu Spišská Belá.

Dokumentácia Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-O Spišská Belá je sprístupnená k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Spišskej Belej v pracovných dňoch počas úradných hodín. Kompletná dokumentácia tvorí prílohu tohto oznámenia.

 K riešeniu Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-O Spišská Belá je možné uplatniť do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 23.07.2020, písomné stanoviská a pripomienky. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Stanoviská je potrebné zaslať na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie - verejnosť Stiahnuť
ZaD4_Sp_Bela_sprievodna sprava Stiahnuť
1_Sirsie_vztahy Stiahnuť
2_Komplexny_urban_navrh_KU Stiahnuť
4a1_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4a2_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4a3_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4b_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4d_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
5a1_Doprava_navrh Stiahnuť
5a2_Doprava_navrh Stiahnuť
5a3_Doprava_navrh Stiahnuť
5a3n_Doprava_navrh Stiahnuť
5b_Doprava_navrh Stiahnuť
6a2_Voda+kanal Stiahnuť
6b_Voda+kanal Stiahnuť
7a1_Energetika Stiahnuť
7a2_Energetika Stiahnuť
7b_Energetika Stiahnuť
7d_Energetika Stiahnuť
8b_Zaber_PP Stiahnuť
8d_Zaber_PP Stiahnuť
9a1_Shema_VPS Stiahnuť
9a2_Shema_VPS Stiahnuť
9a3_Shema_VPS Stiahnuť
9b_Shema_VPS Stiahnuť
9d_Shema_VPS Stiahnuť
10a1_Navrh_regulacie Stiahnuť
10a2_Navrh_regulacie Stiahnuť
10a3_Navrh_regulacie Stiahnuť
10b_Navrh_regulacie Stiahnuť
10d_Navrh_regulacie Stiahnuť
Najnovšie články