Rozhodnutie KPÚ Prešov: Elektronická komunikačná sieť Strážky

Krajský pamiatkový úrad Prešov po preskúmaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere
obnovy národnej kultúrnej pamiatky, o zámere úpravy nehnuteľností v ochrannom pásme národných
kultúrnych pamiatok a zámere úpravy iných dotknutých nehnuteľností, podanej dňa 27. 02. 2019
spoločnosťou OPTOMONT, s r. o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, IČO: 35766441, zastúpenou Avin
Kurišovou, bytom Liptovské Revúce 453, 034 74 Liptovské Revúce – projektanta pripravovanej stavby
„INS_FTTH_KK_Spišská Belá_Strážky“ pre vybudovanie novej verejnej elektronickej komunikačnej siete
pre mestskú časť Spišská Belá-Strážky, ktorej investorom je spoločnosť Slovak Telekom, a. s., Bajkalská
28, 817 62 Bratislava a má sa realizovať na ploche národnej kultúrnej pamiatky (ďalej aj „NKP“) Kaštieľ
s areálom v Spišskej Belej-Strážkach, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len
„ÚZPF“), v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 983/1-2 Vs, s pamiatkovým objektom
Kaštieľ, č. 1086/25, na pozemku KN-C parc. č. 292/1 v k. ú. Strážky; č. ÚZPF 983/1 Vs a s pamiatkovým
objektom Park, na pozemkoch KN-C parc. č. 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 288, 289/1, 289/2, 290/1-2,
292 v k. ú. Strážky, na nehnuteľnostiach v ochrannom pásme národných kultúrnych pamiatok – Kaštieľ
s parkom (ÚZPF 983/1-2 Vs), Kostol (ÚZPF 985/1 Vs), Zvonica pri kostole (ÚZPF 984/1 Vs) v Spišskej
Belej-Strážkach, pre usmernený rozvoj prostredia ktorých rozhodnutím, vydaným Pamiatkovým úradom
Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ SR“) dňa 20. 08. 2007 pod č. konania PÚ-07/0717-19/5948/KOW
a potvrdeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v odvolacom konaní rozhodnutím
č. MK 4334/2007-51/16130 zo dňa 23. 10. 2007, bolo vyhlásené ochranné pásmo a aj na iných
nehnuteľnostiach v k. ú. Spišská Belá a Strážky, rozhodol, že:
zámer obnovy NKP Kaštieľ s areálom v Spišskej Belej-Strážkach, zámer úpravy nehnuteľností
v ochrannom pásme NKP – Kaštieľ s parkom (ÚZPF 983/1-2 Vs), Kostol (ÚZPF 985/1 Vs) a Zvonica pri
kostole (ÚZPF 984/1 Vs) v Spišskej Belej-Strážkach a zámer úpravy ostatných nehnuteľností v k. ú.
Spišská Belá a Strážky podľa predloženej projektovej dokumentácie pre potreby územného konania
„INS_FTTH_KK_Spišská Belá_Strážky“ (spracoval: OPTOMONT, s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05
Trenčín, 01-02/2019)

je z hľadiska ochrany záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný, pri dodržaní stanovených podmienok.

 

Viac informácii v nájdete v priloženej Verejnej vyhláške, ktorá je vyvesená od 18.04.2019 – 02.05.2019

Názov prílohy Odkaz
KPUPO-2019_04_15_(ROZ) Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X