Územné rozhodnutie: Optická sieť Strážky

Navrhovateľ SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou Optomont s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, ktorú zastupuje Avin Kurišová, Liptovské Revúce 453, 034 74 Liptovské Revúce (ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 21.05.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_KK_SPIŠSKÁ BELÁ_STRÁŽKY“ v katastrálnom území Spišská Belá a Strážky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad po doručení žiadosti navrhovateľa preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady. Stavebný úrad listom zo dňa 27.05.2020 pod č. j. MÚSB-2020/SÚ/535-02-GCH oznámil podľa §36 ods. 4 stavebného zákona zahájenie územného konania o umiestnení líniovej stavby a zároveň podľa §36 ods. 1 stavebného zákona  nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 17.06.2020. Oznámenie – verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Spišská Belá. Dotknutým orgánom bolo zahájenie oznámené samostatne.

Názov prílohy Odkaz
Územné rozhodnutie - optická sieť Strážky Stiahnuť
Situácia umiestnenia stavby Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X